• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนา

"Smart Classroom Smart School กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตรจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 - 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการ Interlink Campus Tour 2015

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ Interlink Campus Tour 2015 ในหัวข้อ "OPEN CABLING SYSTEMS FOR THE FUTURE" ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ทำบุญประจำปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2557 และพิธีรำลึกพระคุณ อาจารย์เฉลิม ศรีสวรรค์ (ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม ภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

"การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม เยาวชนทำได้" รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาพทั้งหมด

ผลการประกวดแข่งขัน
ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5

"การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม เยาวชนทำได้" ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คลิ๊กเพื่อดูผลการแข่งขัน

ภาพกิจกรรม

"การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม เยาวชนทำได้" รอบคัดเลือก 19 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 ในวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตรจันทรเกษม ภาพทั้งหมด

ผลการประกวดแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือก
จากแสงอาทิตย์ .... ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คลิ้กดูผลการแข่งขัน

ภาพกิจกรรม

การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาพทั้งหมด

ภาพการดำเนินงาน

วิพากษ์หลักสูตร อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เมื่อ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ภาพทั้งหมดelecnet.
 
 บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อ.วิชัย จิตต์ประสงค์
ประธานหลักสูตร
ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
รองประธานหลักสูตร
ผศ.อรุณี ศรีสวรรค์
ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร
 
อ.สงกรานต์ สุขเกษม
อาจารย์ประจำ
อ.สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
อาจารย์ประจำ
อ.อภิชาติ หาจัตุรัส
อาจารย์ประจำ
 
อ.ภัทราวุธ บุญประคอง
อาจารย์ประจำ
รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
อาจารย์พิเศษ
อ.ธวัช จันทร์สุวรรณ
อาจารย์พิเศษ
 
อ.อดิศร นิลวิสุทธิ์
อาจารย์พิเศษ
อ.นิพนธ์ ศรีสวรรค์
อาจารย์พิเศษ
นายสมชาย ทองคำ
นักวิชาการ
 
 

 

เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1. มีความอดทน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

2. มีความรู้และความสามารถในเชิงวิชาการ วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

4. มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5. มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของสังคม


 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาดังนี้

1. อัตลักษณ์ของบัณฑิต "บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี"

2. กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคือ "ความซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา และรักษาสิ่งแวดล้อม"

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556


 

"สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้นเผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม"

 
 

"มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะ ส่งเสริมสนับสนุนงานค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่จะใช้เทคโนโลยีในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม"

 
 

1. จัดการศึกษาด้าน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

3. บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์เผยแพร่ ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

5. สนับสนุนงานชุมนุมและกิจกรรมของนักศึกษา

6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณธรรม และช่วยกันพัฒนาสังคม


 
รายงานประจำปีการศึกษา 2556
รายงานประเมินตนเอง 13 - SAR13      รายงานประจำปีการศึกษา 2555
รายงานประเมินตนเอง 12 - SAR12      รายงานประจำปีการศึกษา 2554
กิจกรรมการดำเนินงานประเมินตนเอง 1-8 (SAR1-8)
 
       
 
 
      

โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยเป็นโปรแกรมวิชาในกำกับของภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เปิดสอนในหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูงเทคนิคการอาชีพงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2528 กรมการฝึกหัดครูในขณะนั้นได้ทำหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นหลายโปรแกรมวิชารวมทั้งหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา และได้พัฒนาศักยภาพของโปรแกรมวิชาในทุก ๆ ด้านตลอดมา

พ.ศ. 2536 สภาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ในระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) โดยเริ่มเปิดสอนในภาคนอกเวลา สำหรับภาคปกติได้เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2540 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมหนึ่งในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับภาควิชาและโปรแกรมวิชาอื่น ๆ

พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เปิดสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ในภาคปกติและภาคสมทบ โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขา อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า โดยการเรียนการสอนได้ให้ความสำคัญกับระบบงานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในอนาคตจะร่วมกับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแนวอื่น จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

พ.ศ.2549 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการเปิดหลักสูตรใหม่ และทำการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารจัดการจาก "โปรแกรมวิชา"เป็น "สาขาวิชา" ซึ่งได้ทำการเปิดสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในภาคปกติ และภาคปกตินอกเวลาราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม ชั้น 5 และชั้น 6

พ.ศ.2554 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากได้มีเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในปีพ.ศ. 2549 ถึง ปีพ.ศ. 2554 ครบ 5 ปีจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงในบางรายวิชาให้มีความทันสมัยต่อสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน

 


สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ตั้ง : ชั้น 5-6 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ : 02-9426900-99 ต่อ 5068-5073    โทรสาร : 02-5138052