• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
แผนการเรียนนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     - หลักสูตร 2559
     - หลักสูตร 2554
     - หลักสูตร 2549

ภาคในเวลา

ปีการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
4 ปี
ปวส.เทียบโอน
2560
2559
2558
2557
2556
2555

ภาคนอกเวลา (สมทบ)

ปีการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
4 ปี
ปวส.เทียบโอน
2559
2557
2556
2555

 
 
 
 
 
 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2559
รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลด
ELEC1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1 101 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
ELEC1202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 201 อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC1301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 101 อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม
ELEC1401 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์ 101 อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC2101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 101
201
อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ELEC2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2 101
201
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC2202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 101
201
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2 101 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC2601 หลักการระบบสื่อสาร 201 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
ELEC3201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC3202 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 101 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
ELEC3203 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 101 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC3402 การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม 101 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC3501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 101 ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ELEC3502 เทคโนโลยีพีแอลซี 101 ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ELEC3503 เมคาทรอนิกส์ 101 อาจารย์อดิศร นิลวิสุทธิ์
ELEC3601 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 101
201
อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
อาจารย์ธวัช จันทร์สุวรรณ
ELEC3603 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 201 อาจารย์ธวัช จันทร์สุวรรณ
ELEC4201 การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
                และไมโครคอนโทรลเลอร์
101
201
อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC4401 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสำหรับงานควบคุม 101 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 101
201
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลด
ELEC1101 เขียนแบบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC1202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 101 อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC1301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 101
201
อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC1401 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์ 201 อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC1701 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 101 อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2 101
201
อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC2601 หลักการระบบสื่อสาร 101 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
ELEC3201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101
201
อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC3202 การวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ 201 อาจารย์ธวัช จันทร์สุวรรณ
ELEC3203 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 201 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC3401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 201 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC3402 การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม 101
201
อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC3501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 101
201
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC3502 เทคโนโลยีพีแอลซี 101
201
ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ELEC3602 เทคโนโลยีการสื่อสารเส้นใยแสง 101
201
อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
อาจารย์ธวัช จันทร์สุวรรณ
ELEC3603 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 101
201
อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
ELEC4201 การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
                และไมโครคอนโทรลเลอร์
101 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC4401 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสำหรับงานควบคุม 201 อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC4501 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 101 ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ELEC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 101 อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 101
201
อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 201 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
 
 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2556
รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลด
ELEC1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1 101 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
ELEC1202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 201 อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC1301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 101 อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม
ELEC1401 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์ 101 อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC2101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 101
201
อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ELEC2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2 101
201
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC2202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 101
201
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2 101 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC2601 หลักการระบบสื่อสาร 201 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
ELEC3201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC3202 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 101 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
ELEC3203 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 101 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC3402 การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม 101 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC3501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 101 ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ELEC3502 เทคโนโลยีพีแอลซี 101 ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ELEC3503 เมคาทรอนิกส์ 101 อาจารย์อดิศร นิลวิสุทธิ์
ELEC3601 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 101
201
อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
อาจารย์ธวัช จันทร์สุวรรณ
ELEC3603 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 201 อาจารย์ธวัช จันทร์สุวรรณ
ELEC4201 การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
                และไมโครคอนโทรลเลอร์
101
201
อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC4401 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสำหรับงานควบคุม 101 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 101
201
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
 ภาคการศึกษาที่ 2/2556
รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลด
ELEC1101 เขียนแบบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC1202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 101 อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC1301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 101
201
อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC1401 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์ 201 อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC1701 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 101 อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2 101
201
อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC2601 หลักการระบบสื่อสาร 101 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
ELEC3201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101
201
อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC3202 การวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ 201 อาจารย์ธวัช จันทร์สุวรรณ
ELEC3203 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 201 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC3401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 201 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC3402 การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม 101
201
อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC3501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 101
201
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง
ELEC3502 เทคโนโลยีพีแอลซี 101
201
ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ELEC3602 เทคโนโลยีการสื่อสารเส้นใยแสง 101
201
อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
อาจารย์ธวัช จันทร์สุวรรณ
ELEC3603 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 101
201
อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์
ELEC4201 การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
                และไมโครคอนโทรลเลอร์
101 อาจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ELEC4401 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสำหรับงานควบคุม 201 อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC4501 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 101 ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ELEC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 101 อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 101
201
อาจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ELEC4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 201 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์

บทเรียนออนไลน์ [Online Coures] หลักสูตร 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
เขียนแบบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ Electronics and Computer Engineering Drawing
อิเล็กทรอนิกส์ 1 Electronics 1
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Basic Electrical and Electronics
ELEC1301
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า Electric Circuit Analysis
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์ Basic Computer for Electronics
ELEC1701
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical and Electronics Measurement
วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical and Electronics Engineering Material
ELEC2201
อิเล็กทรอนิกส์ 2 Electronics 2
ELEC2202
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 Digital Electronics 1
ELEC2203
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2 Digital Electronics 2
ELEC2601
หลักการระบบสื่อสาร Principles of Communication Systems
คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Engineering Mathematics
ELEC3202
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Circuit Analysis
ELEC3203
ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ Microprocessor and Microcontroller
ELEC3402
การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม C Language Programming in Industry
ELEC3501
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม Industrial Electronics
ELEC3601
เทคโนโลยีโทรคมนาคม Telecommunications Technology
ELEC4901
สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Seminar in Electronics Technology
ELEC4902
การวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Research S tudies in Electronics Technology
ELEC3401
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม Computer Network in Industry
ELEC3502
เทคโนโลยีพีแอลซี PLC Technology
ELEC3503
เมคาทรอนิกส์ Mechatronics
ELEC3603
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง Communication Networks and Transmission Lines
ELEC3602
เทคโนโลยีการสื่อสารเส้นใยแสง Optic Fiber Communication Technology
ELEC3604
เครือข่ายระบบโทรคมนาคม Telecommunication Network System
ELEC4201
การประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ Microprocessor and Microcontroller Application
การเขียนโปรแกรมระดับสูงสำหรับงานควบคุม High Level Programming for Control
ELEC4501
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ Hydraulics and Pneumatics Systems
ELEC4801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Preparation for Occuptional Practicum in Electronics Technology
ELEC4802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Occuptional Practicum in Electronics Technology
ELEC4803
การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Preparation for Co – operative Education in Electronics Technology
ELEC4804
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Co – operative Education in Electronics Technology
สัมมนาทาง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Seminar in Electronics Technology
หลักสูตร 2549
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ELTC1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1 Electronics 1
ELTC1202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 Electronics Laboratory 1
ELTC1203 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Basic Electrical and Electronics
ELTC1301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า Electric Circuit Analysis
ELTC1701 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical and Electronics Measurement
ELTC2101 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า Electronics Engineering Mathematics
ELTC2103 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical and Electronics Engineering Material
ELTC2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2 Electronics 2
ELTC2202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2 Electronics Laboratory 2
ELTC2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 Digital Electronics 1
ELTC2401 ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม Computer System in Industry
ELTC2501 ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ Feedback Control System
ELTC2601 หลักการระบบสื่อสาร Principles of Communication Systems
ELTC3201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Engineering Mathematics
ELTC3401 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture
ELTC3402 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบในงานอุตสาหกรรม Computer Graphic and Design in Industry
ELTC3403 เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม Computer Network in Industry
ELTC3405 การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Aided Engineering Management
ELTC3606 วิศวกรรมไมโครเวฟ Microwave Engineering
ELTC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Preparation for Professional Experience in Electronics Technology
ELTC4901 สัมมนาทาง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Seminar in Electronics Technology
ELTC4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Research in Electronics Technology
  [ภาคในเวลา] [ภาคนอกเวลา]  
MNGT2102 การจัดองค์กรในงานอุตสาหกรรม Industrial Organization
     

ภาคในเวลาราชการ
  อส.บ.601(4)/1 อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม ผลประเมิน 1/60 | 2/60
  อส.บ.591(4)/1 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์ ผลประเมิน 1/60 | 2/60
  วท.บ.581(4)/15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส ผลประเมิน 1/60 | 2/60
  วท.บ.571(4)/15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ผลประเมิน 1/60 | 2/60
ภาคนอกเวลาราชการ
  อส.บ.602(4)/1 อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง ผลประเมิน 1/60 | 2/60
  อส.บ.592(4)/1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ผลประเมิน 1/60 | 2/60


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส ห้องพักอาจารย์ ก5/4 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม
อีเมล์ : mimteam@yahoo.com
ช่วงเวลาให้คำปรึกษา : 13.00 - 16.30 น.
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ห้องพักอาจารย์ ก6/5 ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม
อีเมล์ : sampan@chandra.ac.th
ช่วงเวลาให้คำปรึกษา : 13.00 - 16.30 น.
 อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์ ห้องพักอาจารย์ ก6/1 ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม
อีเมล์ : j_vichai@yahoo.com
ช่วงเวลาให้คำปรึกษา : 13.00 - 16.30 น.
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก ธัญญาวินิชกุล ห้องพักอาจารย์ 643 อาคาร 6 ชั้น 4
อีเมล์ : somnuk_th@hotmail.com
ช่วงเวลาให้คำปรึกษา : 13.00 - 16.30 น.
 อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
อีเมล์ : kmc.songkran.sukkasem@gmail.com
ช่วงเวลาให้คำปรึกษา : 13.00 - 16.30 น.
 อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง ห้องพักอาจารย์ ก6/5 ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม
อีเมล์ : phattrawut_z17@hotmail.com
ช่วงเวลาให้คำปรึกษา : 13.00 - 16.30 น.