• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
หน้าหลัก รายละเอียดโครงการ กติกาการแข่งขัน ภาพกิจกรรม

ในปี 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม ประกวดสิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 2 เพื่อให้เยาวชนของไทยที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าได้มีเวทีที่จะแสดงผลงานและเป็นแรงจูงใจในการที่ให้เยาวชนของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเป็นแนวทางที่จะนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 35 ทีม จากที่ตั้งเป้าไว้ 16 ทีม

และในปี 2557 นี้สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีแนวความคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนของไทยที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าได้มีการประกวด แข่งขัน และมีเวทีที่จะแสดงผลงานอันเป็นแรงจูงใจในการที่ให้เยาวชนของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ที่จะพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต

กิจกรรมและสถานที่ดำเนินงาน

การรับสมัครการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2557

ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

เข้าค่ายความรู้เพื่อการแข่งขัน อบรมเทคนิคและวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และรับฟัง แถลงกติกา
เลื่อนเป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2557 (จากเดิม 27 ก.ค) เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ. ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การแข่งขัน
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รางวัล

ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงินสนับสนุนจำนวนทีมละ 1,000 บาท สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีมแรกและผ่านการเข้าค่ายความรู้

หมายเหตุ รางวัลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จากผู้ให้การสนับสนุน


 รายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ลำดับที่ ชื่อทีม
1.  ทีม ฉุยฉาย (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)
2.  ทีม Physics Army (โรงเรียนปากเกร็ด)
3.  ทีม Physics CyberZ (โรงเรียนปากเกร็ด)
4.  ทีม ทิวไผ่งาม (โรงเรียนทิวไผ่งาม)
5.  ทีม SHC.1 (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์)
6.  ทีม ลูกพระแม่ธรณีบีบมวยผม ก (โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา)
7.  ทีม ลูกพระแม่ธรณีบีบมวยผม ข (โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา)
8.  ทีม โรงเรียนตะโหมด 01 (โรงเรียนตะโหมด)
9.  ทีม bot (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)
10.  ทีม BSC SMILE (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)
11.  ทีม VS.Solar (โรงเรียนวิสุทธรังษี)
12.  ทีม ลิงวิสุทธ (โรงเรียนวิสุทธรังษี)
13.  ทีม SHC SKYKICK (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์)
14.  ทีม S.B.P. Robort 1 (โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ)
15.  ทีม S.B.P. Robort 2 (โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ)
16.  ทีม TP.Amazon 1 (โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม)
17.  ทีม TP.Amazon 2 (โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม)
18.  ทีม CiSAT 1 (วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
19.  ทีม CiSAT 2 (วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
20.  ทีม Titan S.S. 2 (โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2)
21.  ทีม convergent (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี)
22.  ทีม divergent (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี)
23.  ทีม เด็กเจ๊ (โรงเรียนราชินีบน)
24.  ทีม จูเนียร์สวนสุนันทา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
25.  ทีม กรุงเก่า ๒๐๑๓ (วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา)
26.  ทีม กรุงเก่า ๒๐๑๔ (วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา)
27.  ทีม SKP Robot (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี)
28.  ทีม SSP ONE (โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ)
29.  ทีม ปลั๊กไฟ (โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ)
30.  ทีม Smart Bot (วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ)
31.  ทีม NoRobot Nolife (โรงเรียนภูเขียว)
32.  ทีม PKLife Robot (โรงเรียนภูเขียว)


เส้นทางการแข่งขัน