• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
หน้าแรก กติกาการแข่งขัน สนามแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน รายชื่อทีมที่เข้าแข่งขัน


ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาการแข่งขัน

เนื่องจากจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงได้ขยายวัน-เวลาแข่งขันออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 แข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาทีมผ่านเข้าชิงชนะเลิศจำนวน 12 ทีม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศจากทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 12 ทีม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในการที่ไม่สามารถใช้มนุษย์เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของระบบให้มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 นี้เป็นการจัดครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรมเยาวชนทำได้" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกิจกรรมและสถานที่ดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การจัดค่ายความรู้และแถลงกติกา เพื่อการแข่งขันการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 5 "แข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม เยาวชนทำได้" วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ก4 ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


กิจกรรมที่ 2 แข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอท เกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 "แข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรมเยาวชนทำได้" วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


กำหนดการวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
เวลา กิจกรรม
07.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนทีมหุ่นยนต์เข้าแข่งขัน
08.30 - 09.00 น. จัดลำดับการแข่งขัน
09.00 - 12.00 น. เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือก
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.30 น. แข่งขันรอบคัดเลือก(ต่อ)
กำหนดการวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
เวลา กิจกรรม
07.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนทีมหุ่นยนต์เข้าแข่งขัน 12 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก
08.30 - 09.00 น. จัดลำดับการแข่งขัน
09.00 - 11.00 น. เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกจาก 12 ทีม
11.00 - 11.30 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และรับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
11.30 - 12.00 น. ผู้บริหารพาแขกผู้มีเกียรติชมการแข่งขัน
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. การแข่งขันชิงชนะเลิศ
16.30 - 17.30 น. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร


รูปแบบการจัดการแข่งขัน

รอบคัดเลือกจากรายงานการออกแบบ จะพิจารณาจากรายละเอียดในรายงานการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งรายงานจะต้องมีรายละเอียดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยขนาด น้ำหนัก วิธีการควบคุม แผนภูมิของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิคที่ใช้ในการควบคุม รายละเอียดของเซนเซอร์ที่ใช้

รอบคัดเลือกจากการแข่งขัน ทีมที่เข้าแข่งขันซึ่งผ่านการคัดเลือกจากรายงานการออกแบบและผ่านค่ายอบรมในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 จะต้องพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อที่สามารถเคลื่อนที่ไปบนเส้นทางที่กำหนดและทำงานได้ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ได้อย่างถูกต้อง โดยทำการแข่งขันรอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

รอบชิงชนะเลิศจากการแข่งขัน ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขัน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 12 ทีม จะได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (เป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก) โดยทำการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557รายชื่อทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ
1. ทีม iRAP_Robust
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ทีม Persist
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3. ทีม RoboAC_Newgen 2014
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. ทีม SPINAL THE_AVENGERS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. ทีม KK-WIND
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
6. ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The New Seed
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7. ทีม Horizon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
8. ทีม SPINAL ID.ED.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. ทีม Snap Dragon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10. ทีม CEO MISSION I
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. ทีม E-12 mk.II
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12. ทีม CISAT GEN 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผังการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

สมาชิกในทีมต้องเป็นนักเรียน-นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา, ระดับอุดมศึกษา หรือ สูงกว่า ของสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ โดยมีสมาชิกในทีมๆละ 2-4 คน และมีครู-อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 คนโดยแต่ละทีมจะต้องชำระค่าสมัคร ทีมละ 700.- บาท(เจ็ดร้อยบาทถ้วน) หมายเหตุ:เกียรติบัตรจะออกให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อถูกต้องตามใบสมัครเท่านั้น

รางวัล

ชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
ทีม iRAP_Robust : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
ทีม RoboAC_Newgen 2014 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
ทีม Persist : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ทีม Snap Dragon : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เงินสนับสนุนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันและผ่านการอบรมจำนวน 24 ทีมแรก ทีมละ 1,000 บาท (ยกเว้น ทีมที่ได้รางวัลอันดับที่ 1-4)

หมายเหตุ

รางวัลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จากผู้ให้การสนับสนุน