• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม


ข้อมูลหมู่เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา
 
หมู่เรียน วท.บ.562(4)/4
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ภาคการศึกษา 2/2559


ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
 
เพศ ชาย 0 คน        หญิง 0 คน
ช่วงอายุ       จำนวน คน


 
ผลประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 
รายการ ระดับความพึงพอใจ
คะแนนที่ได้ SD ระดับ
 ด้านการให้คำปรึกษาวิชาการ
 1. โครงสร้างหลักสูตร 0.00 0.00 น้อยที่สุด
 2. แผนการเรียนการสอน 0.00 0.00 น้อยที่สุด
 3. การลงทะเบียน 0.00 0.00 น้อยที่สุด
 4. ปัญหาด้านการเรียน 0.00 0.00 น้อยที่สุด
 5. ค้นคว้านอกห้องเรียน 0.00 0.00 น้อยที่สุด
 6. งานวิจัย 0.00 0.00 น้อยที่สุด
 7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 น้อยที่สุด
 ด้านการให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม
 8. แนวทางในการดำเนินชีวิต 0.00 0.00 น้อยที่สุด
 9. คุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 น้อยที่สุด
 10. กฏระเบียบและวินัยในสังคม 0.00 0.00 น้อยที่สุด
 
  ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ แบ่งออกได้ดังนี้
4.51-5.00 = ดีมาก
3.51-4.50 = ดี
2.51-3.50 = ปานกลาง
1.51-2.50 = น้อย
1.00-1.50 = น้อยที่สุด