• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม


ข้อมูลหมู่เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา
 
หมู่เรียน วท.บ.571(4)/15
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
ภาคการศึกษา 1/2558


ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
 
เพศ ชาย 7 คน        หญิง 2 คน
ช่วงอายุ น้อยกว่า 20 ปี       จำนวน 6 คน
20 - 25 ปี            จำนวน 3 คน


 
ผลประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 
รายการ ระดับความพึงพอใจ
คะแนนที่ได้ SD ระดับ
 ด้านการให้คำปรึกษาวิชาการ
 1. โครงสร้างหลักสูตร 4.11 0.57 ดี
 2. แผนการเรียนการสอน 4.22 0.42 ดี
 3. การลงทะเบียน 4.56 0.50 ดีมาก
 4. ปัญหาด้านการเรียน 4.22 0.63 ดี
 5. ค้นคว้านอกห้องเรียน 4.00 0.67 ดี
 6. งานวิจัย 4.22 0.92 ดี
 7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.11 0.87 ดี
 ด้านการให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม
 8. แนวทางในการดำเนินชีวิต 4.00 0.67 ดี
 9. คุณธรรมจริยธรรม 3.89 0.74 ดี
 10. กฏระเบียบและวินัยในสังคม 4.00 0.82 ดี
 
  ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ แบ่งออกได้ดังนี้
4.51-5.00 = ดีมาก
3.51-4.50 = ดี
2.51-3.50 = ปานกลาง
1.51-2.50 = น้อย
1.00-1.50 = น้อยที่สุด