• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม


ข้อมูลหมู่เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา
 
หมู่เรียน วท.บ.581(4)/15
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
ภาคการศึกษา 1/2559


ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
 
เพศ ชาย 2 คน        หญิง 0 คน
ช่วงอายุ น้อยกว่า 20 ปี       จำนวน 2 คน


 
ผลประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 
รายการ ระดับความพึงพอใจ
คะแนนที่ได้ SD ระดับ
 ด้านการให้คำปรึกษาวิชาการ
 1. โครงสร้างหลักสูตร 5.00 0.00 ดีมาก
 2. แผนการเรียนการสอน 5.00 0.00 ดีมาก
 3. การลงทะเบียน 5.00 0.00 ดีมาก
 4. ปัญหาด้านการเรียน 5.00 0.00 ดีมาก
 5. ค้นคว้านอกห้องเรียน 4.00 0.00 ดี
 6. งานวิจัย 4.50 0.50 ดี
 7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.50 0.50 ดี
 ด้านการให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม
 8. แนวทางในการดำเนินชีวิต 4.50 0.50 ดี
 9. คุณธรรมจริยธรรม 5.00 0.00 ดีมาก
 10. กฏระเบียบและวินัยในสังคม 5.00 0.00 ดีมาก
 
  ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ แบ่งออกได้ดังนี้
4.51-5.00 = ดีมาก
3.51-4.50 = ดี
2.51-3.50 = ปานกลาง
1.51-2.50 = น้อย
1.00-1.50 = น้อยที่สุด