• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
1 อมภูมิ (โจ้วิน) ไม่ระบุ
2 ชูศักดิ์ ตันว่องวินิจ (ชรัส) 253/643 ม. พูนสินธานี 3 ถ. ราษฎร์พัฒนา แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
3 วิทยะศักดิ์ มิ่งมณี (วิว)
4 นพพล จันทสร (ตุ๊) หมู่บ้านธันยพฤกษ์ เขตหนองจอก กทม. 10530