• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
1 พุฒิพัฒน์ สมบูรณ์ (เอ็ม) ไม่ระบุ