ELEC1101 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2(1-3-2)
  Electrical and Electronics Engineering Drawing

  คำอธิบายรายวิชา
  หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานสากล เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบสัญลักษณ์ วงจรสัญลักษณ์ วงจรพิมพ์ การอ่านแบบ ประเมินแบบ และวิเคราะห์แบบ การเขียนแบบภาพสามมิติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ ออกแบบ และวิเคราะห์แบบ

  วัตถุประสงค์ทั่วไป

  1. นักศึกษาสามารถเขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

  2. นักศึกษาสามารถเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้

  3. นักศึกษาสามารถเขียนบล๊อกไดอะแกรมแสดงการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้

  4. นักศึกษาสามารถเขียนวงจรโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

  5. นักศึกษาสามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งทำแผ่นปริ้นซ์ได้

  6. นักศึกษาสามารถออกแบบ เขียนแบบ วิเคราะห์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติได้

  เนื้อหาวิชา เกณฑ์การให้คะแนน
    1. ระหว่างภาค 60 คะแนน
    1.1 สอบระหว่างภาค
    10 คะแนน
    1.3 จิตพิสัย
    10คะแนน
    1.3 งานประจำภาคเรียน
    40 คะแนน
    2. ปลายภาค 40 คะแนน
    2.1สอบปลายภาค
    20 คะแนน
    2.2สอบปฏิบัติ
    20 คะแนน

  การประเมินผล
  80 -100
  A
  75 - 79
  B+
  70 - 74
  B
  65 - 69
  C+
  60 - 64
  C
  55 - 59
  D+
  50 - 54
  D
  0 - 49
  F

  เอกสารประกอบการสอน
  • พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 . กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชัน;2536
  • คู่มือการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ . สำนักพิมพ์ ซีเอ็ด.
  • ยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์ . เทคนิคการพิมพ์สกรีน
  • AE GROUP สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์