การวัดผล

      1. คะแนนระหว่างภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 60
      2. คะแนนปลายภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 40
    ประกาศคะแนนสอบ