มาตรฐานของสายเคเบิล
[HOME]
สายไฟฟ้าแรงดันต่ำมีทั้งชนิดที่ตัวนำเป็นทองแดงและอลูมิเนียมปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้สายไฟฟ้าแรงดันต่ำในอาคาร ส่วนที่เป็นของผู้ใช้ต้องเป็นตัวนำทองแดงเท่านั้นสายไฟฟ้าทองแดงมีหลายชนิดด้วยกันแต่ละชนิดอาจแตกต่างกันที่ชนิดแบ่งตามมาตรฐานการ ผลิตได้2ชนิดของฉนวนแรงดันใช้งานและโครงสร้างของฉนวนซึ่งต้องของฉนวนซึ่งต้องให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานสายทองแดงที่นิยมใช้ กันมาก
1.1สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก.11-2531
ปัจจุบันมอก.11-2531เป็นมาตรฐานบังคับสำหรับสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยฉนวนชนิดฟีวีซี(Polyvinyl-choride) สายไฟฟ้าชนิดนี้ต้องผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมซึ่งแยกแต่ละชนิดของสายไว้เป็นตารางตั้งแต่ตารางที่1ถึงตารางที่17 (เป็นตารางของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตรสาหกรรมที่มอก.11-2531)เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทและสายไฟฟ้าในทุก ตารางมีอุณหภูมิใช้งาน70Cขนาดแรงดัน300โวลต์หรือ750โวลต์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสายไฟฟ้าที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางใน การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังมีอยู่เพียงไม่กี่ชนิดด้วยกันดังนี้
1.1.1สายไฟฟ้าตามมอก.11-2531ท้องตลาดนิยมเรียกว่าชนิดไอวี(IV)สายชนิดนี้เป็นสายเดียวชนิดทน
แรงดันไฟ300โวลต์ใช้เป็นสายเดินเข้าอาคารสำหรับที่พักอาศัยที่ใช้ระบบ1เฟสและห้ามใช้กับระบบ3เฟสที่มีแรงดัน380โวลต์
    การใช้งาน
** หมายเหตุ การไฟฟ้านครหลวงยอมให้เดินร้อยท่อฝังดินได้แต่ต้องป้องกันไม่ให้นำเข้าท่อ
1.1.3 สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531ท้องตลาดนิยมเรียกสายชนิดว่าทีเอชดับเบิลยู(THW)เป็นสายไฟฟ้า
ชนิดทนแรงดัน750โวลต์เป็นสายเดี่ยวนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในโรงงานอุตรสาหกรรมเนื่องจากใช้ในวงจรไฟฟ้าสาม
เฟสปกติเดินร้อยท่อเป็นชื่อมาตรฐานอเมริกันซึ่งทนแรงดัน600โวลต์อุณหภูมิใช้งาน75Cแต่ในประเทศไทยนิยมเรียกสายที่ผลิตตาม
มอก.11-2531ตารางที่4ว่าสายทีเอชดับเบิลยูเนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกันและรู้กันทั่วไปในทองตลาด
** หมายเหตุ การไฟฟ้านครหลวงยอมให้เดินร้อยท่อฝังดิน แต่ต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่อ
1.1.4 สายใฟฟ้าตามมอก.11-2531 ท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิดเอ็นวายวาย(nyy) มีทั้งชนิดแกน
เดียวและหลายแกนสายหลายแกนก็จะเป็นสายกลมเช่นกันสายชนิดนี้ทนแรงดัน750โวลต์นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกันเนื่องจาก
มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมเพราะมีเปลืกหุ้มอีกชั้นหนึ่งบางท่านเรียกว่าเป็นสายฉนวน3ชั้นความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว
อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลืกเปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ(Form)ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลมจึงมีเปลืกนอกหุ้มแล้วอีกชั้นหนึ่ง
ทำหน้าที่ป้องกันคาวมเสียหายทางกายภาพ
สายเอ็นวายวายชนิดสายเดี่ยว สายชนิดนี้จึงมีเปลืกเพียงชั้นเดียวทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกาย
ภาพไม่ต้องมีเปลืกชั้นใน
สายเอ็นวายวายชนิด 2แกนและ4แกนซึ่งแล้วแต่ความต้องการใช้งาน สายชนิดนี้จะมีเปลือกสองชั้นดังกล่าวแล้วข้างต้น
สายเอ็นวายวายชนิด 4 แกนมีสายนิวทรัลรวมอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นสายเอ็นวายวาย- เอ็น (nyy-n) คือมีสายไฟอยู่3เส้นและมีสาย
นิวทรัลอีกหนึ่งเส้นมีขนาดพื้นที่หน้าตัดประมาณครึ่งหนึ่งของสายเส้นไฟจึงเหมาะที่จะใช้ในวงจร 3 เฟส4สาย
สายชนิดเอ็นวายวาย-กราวด์(nyy-grd) คือเป็นสายชนิด 2แกน 3แกน และ4แกนที่มีสายดิน (Groud) รวมอยู่ด้วยอีกหนึ่ง
เส้นจึงเหมาะที่จะใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน
1.1.5 สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ท้องตลาดเรียกว่าสายชนิดวีซีที (vct) เป็นสายกลมมีทั้ง1แกน 2 แกน 3 แกนและ 4 แกน ทนแรงดัน 750 โวลต์
มีฉนวนและเปลือกเช่นกัน มีข้อพิเศษกว่าก็คือตัวนำจะประกอบด้วยทองแดงฝอยเส้นเล็กๆ ทำให้มีข้อดีคืออ่อนตัวและทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะที่จะใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจ้กร
ที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งานสายชนิดนี้ใช้งานได้ทั่วไปเหมือนสายชนิดเอ็นวายวาย สายวีซีทีเป้นชนิดวีซีที-กราวด์ (vct -grd) ซึ่งมี2 แกน 3 แกน และ 4 แกน และมีสายดิน
เดินรวมไปด้วยอีกเส้นหนึ่งเพื่อให้เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน
1.2 สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐานอื่นหมายถึง สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐานอื่นที่ไม่ใชีมาตรฐาน มอก.11-2531 จึงเป็นสายไฟฟ้าทองแดงที่หุ้มฉนวนชนิดอื่น นอกเหนือไปจาก
ฉนวนพี วี ซีฉนวนที่นิยมใช้ก็คือ ครอสลิงค์โพลิเอททีนลีน(Cross Linked Polyethelene) นิยมเขียนเป็นอักษรย่อว่าXLPEมีคุณสมบัติพิเศษคือทนอุณหภูมิได้สูงและมีความแข็งทนต่อ
แรงเสียดสีได้ดี สายที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางคือ สายที่ผลิตตามมาตฐาน JIS C-3606เป็นสายชนิดทนแรงดัน600 โวลต์เป็นตัวนำทองแดงอุณภูมิใช้งานของฉนวน 90 C เรียกว่าสายชนิด ซีวี
ซึ่งมีขนาดกระแสสูง กว่าสายตามมาตรฐาน มอก .11-2531 ที่ขนาดเดียวกันและสิธีการเดินสายเหมือนกัน เนืองจากสายมีอุณหภูมิใช้ 90 Cขั้วสายและเครื่องอุปกรณ์ที่สายชนิดนี้ต่ออยู่ก็ต้อง
เป็นชนิดที่ออกแบบให้ใช้งานได้90 Cด้วยเช่นกันสายชนิดนี้มีทั้งแกนเดียวและหลายแกน (Mulit-Core)ทีเปลือกนอกเพื่อป้องกันนความเสียหายทางกายภาพจึงใช้งานได้ทั่วไปรวมทั้งฝังดินโดยตรง
สายไฟฟ้าในระบบแรงสูงหมายถึงสายไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 เควี มีทั้งชนิดที่ตัวนำเป็นทองแดง และอลูมิเนี่ยมและเนื่องจากปริมาณการใช้ไม่มากนักจึงมีผลิตขายอยู่
ไม่กี่ขนาดในการใช้งานนิยมเลือกชนิดและขนาดให้เหมือนกับสายที่ การไฟฟ้าใช้อยู่ เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดสายไฟฟ้าแรงสูงแยกตามการติดตั้งได้เป็น 2 ประเภท
2.1 สายไฟฟ้าชนิดสายอากาศ สายไฟฟ้าในระบบสายอากาศมีหลายชนิดด้วยกันคือ
2.1.1 สายไฟฟ้าชนิดสายเปลือย ปกติจะเป็นสายอะลูมิเนียมตีเกลียวเนื่องจากอะลูมิเนียมมีนำหนักเบาและการตีเกลียวจะทำให้อ่อน ตัวได้ดี
สามารถม้วนและคลี่ออกได้ง่าย และเนื่องจากผิวของสายชนิดนี้จะสัมพัสโดยตรงกับอากาศทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีจึงเป็นผลให้ขนาดกระแสสูงกว่าสายที่มีฉนวนหุ้ม
ปัจจุบัณไม่นิยมใช้เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลจากการสัมผัสโดยบังเอิญ
2.1.2 สายไฟฟ้าชนิดสายหุ้มฉนวนบางส่วน (Partially Insulated Conductor) ใช่ชื่อย่อว่าสายเอพีซี กีรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียกสายชนิดนี้ว่า พีไอซี PIC
เป็นสายอลูมิเนี่ยมชนิดตีเกลียวอัดแน่นompacted Strand) คือสายตีเกลียวที่นำมารีดให้ช่องว่างระหว่าง แกนลดลงประมาณ8-10% หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าชนิด พี อี
หรือ เอ็กซ็แอลพีอี (Cross Linked Polyethylene)

ตารางที่ 2.1.2 คุณสมบัติของสายเอพีซี ในระบบแรงดัน12 และ 24 kv
ขนาด
(ตร.มม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มม.)
ทนแรงดึงได้สูงสุด
(นิวตัน)
ขนาดกระแส
(แอมแปร์)
35
11.32-12.06
5,737
172
70
14.53-15.43
11,816
260
185
21.22-21.54
30,252
488

2.1.3 สายไฟฟ้าชนิดสายสเปซแอเรียล สายไฟฟ้าชนิดสายสเปซแอลเรียล ใช้อักษรย่อว่า เอ เอส ซี (ASC)เป็นสายอลูมิเนี่ยมหุ้มด้วยฉนวน เอ็กซ์แอลพีเช่นเดียวกับสายหุ้มฉนวน
บางส่วนแต่มีฉนวนที่หนากว่า แต่ไม่มีชีลด์จึงไมสามารถกั้นสนามไฟฟ้าออกจากตัวนำซึ่งอยู่ภายในได้สายชนืดนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในพื้นที่ซึ่งต้องสัมผัสเป็นเวลานานๆ กับโลหะ
หรือสิ่งที่ต่อลงดิน เพราะตรงจุดที่สัมผัสจะมีความโลหะสูงจะเป็นผลให้ฉนวนของไฟฟ้าบริเวณสัมผัสนั้นเสียหายได้ในการติดตั้งบนฉนวนไฟฟ้าอีกีหนึ่งปกติจะใช้ฉนวนที่เรียกว่า
สเปซเซอร์ที่เหมาะสมกับแรงดันเป็นตัวรองรับและสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือสายชนิดนี้ไม่ได้ออกแบบให้รับแรงดึงได้สูงการติดตั้งจึงจำเป็นต้องติดตั้งบนสเปซเซอร์
และมีสายพาน เป็นตัวรับนำหนัก

ตารางที่ 2.1.2 คุณสมบัติของสายสเปซแอเรียลเคเบิล ในระบบแรงดัน12 และ 24 kv

ขนาด
(ตร.มม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มม.)
ขนาดกระแส
(แอมแปร์)
35
19.91-21.48
170
120
25.56-27.48
365
185
28.93-31.08
470

2.1.4 สายไฟฟ้าชนิดสายพรีแอสเซมบลี่แอเรียลเคเบิล (Preassemble Aerial Cable) ใช้อักษรย่อว่า เอเอฟซี(AFC)เป็นสายอลูมิเนี่ยมหุ้มฉนวนเอ็กซ์แอลพี และมีชิลด์ด้วยเช่นเดียว
กับสายชนิดเดินใต้ดิน สายชนิดนี้จัดอยู่ในประเภทสายหุ้มฉนวนที่สามารถ สัมผัสได้โดยไม่เกิดอันตรายสายนี้าจะทำสัมเร็จรูปพร้อมสายสะพานจากโรงงานที่ผลิตสายทั้งสามเส้นและสายสะพาน
จะพันเข้าด้วยกัน เหมาะที่จะใช้งานในบริเวณที่ระห่างระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้างน้อยกว่าที่กำหนดสำหรับการก่อสร้างสายเปลือย หรือ สายเอเอฟซีสายประเภทนี้ที่ปลายสายต้องมรหัวเคเบิล
ด้วยเมื่อต่อกับสายประเภทอื่น สายเอเอฟหรือเมื่อต่อเข้ากับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
2.2 สายไฟฟ้าในระบบสายใต้ดินสายไฟฟ้าในระบบสายใต้ดินที่ใช้ในระบบแรงดัน 12 และ 24 เควีเป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน เอ็กซ์แอลพีอีตัวนำอาจเป็นได้ทั้งทองแดง
หรืออะลูมิเนียมแต่นิยมใช้ตัวนำทองแดงเนื่องจากเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีสายไฟฟ้าชนิดนี้สามารถสัมผัสได้โดยไม่เกิดอันตราย ในการต่อสายใต้ดินกับสายเปลือยหรือสายเอพีซีจำเป็นต้องใช้ชุดหัว
ต่อสายหรือหัวเคเบิลและถ้าเป็นการต่อระหว่างสายใต้ดินด้วยกันก็ต้องใช้ชุดตัวต่อสายใต้ดิน(Splicing Kit) ที่ทำมาโดยเฉพาะด้วย
ขนาดกระแส (Ampacity) ของสายไฟฟ้าขึ้นอยู่กับชนิดของสายไฟฟ้า วิธีการเดินสายและอุณหภูมิโดยรอบที่สายไฟฟ้าใช้งานอยู่การกำหนดขนาดกระแสของสายไฟฟ้าจะใช้ค่าจากตาราง
มีรายละเอียดดังนี้
ขนาดกระแสตามที่กำหนดในตารางใช้สำหรับอุณหภูมิโดยรอบ30'c เมื่อสายเดินใต้ดิน และ 40'c เมื่อสายเดินในอากาศสำหรับค่าอุณหภูมิอื่นให้ใช้ตัวคูณเพื่อปรับค่าตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุ
ต่อท้ายตารางและขนาดกระแสนี้ไม่ได้กำหนดตามค่าแรงดันตก ในการใช้งานจึงอาจต้องหาค่าแรงดันตกประกอบเพื่อจะได้เลือกขนาดสายไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

ถ้ามีสายในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า 3 เส้น (สายเคเบิลหลายแกนให้ถือว่าจำนวนแกนคือจำนวนเส้น)โดยไม่นับตัวนำสำหรับต่อลงดินให้ใช้ตัวคูณเพื่อลดค่าขนาดกระแสจากค่าที่อ่านได้
ด้วยตัวคูณตามตารางที่ 1.4

ตารางที่ 1.4 ตัวคูณลดค่ากระแสเนื่องจากสายเกิน 3 เส้น

จำนวนสาย ตัวคูณ
4-6
0.82
7-9
0.72
10-20
0.56
21-30
0.48
31-40
0.44
เกิน 40
0.38

3.1สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าต่างกันวางรวมกันการใช้ตัวคูณลดขนาดกระแสไฟฟ้าที่แรงดันซึ่งวางวางรวมในช่องเดินสายเดียวกันให้ใช้ตัวคูณเพื่อลดขนาดกระแสในกรณีต่อไปนี้
3.1.1สายไฟฟ้าที่มีระบบแรงดันซึ่งวางรวมในช่องเดินสายเดียวกันให้ใช้ตัวคูณเพื่อลดขนาดกระแสเฉพาะสายสำหรับวงจรกำลัง วงจรแสงสว่าง และวงจรควบคุมที่มีโหลดต่อเนื่อง
ถ้าเป็นสายควบคุมที่มีกระแสไหลในช่วงสั่นๆเช่นเมื่อกดสวิตช์หรือเมื่อรีเลย์ทำงานก็ไม่ต้องนับ
3.1.2สายส่วนที่อยู่ในนิปเปิลที่ยาวไม่เกิน0.60 เมตรไม่ต้องใช้ตัวคูณลดขนาดกระแส
3.1.3สำหรับสายใต้ดินส่วนที่เข้าหรือออกจากรางซึ่งอยู่นอกอาคารและมีจำนวนสายหรือแกนไม่เกิน 4 เส้น และมีการและมีการป้องกันทางกายหภาพ ด้วยชองทางเดินสายชนิดท่อโลหะหนา
ปานกลางหรือท่ออโลหะซึ่งมีความยาว ของท่อส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินไม่เกิน3 เมตร ไม่ต้องใช้ตัวคูณลดขนาดกระแส
3.2การนับจำนวนสายไฟฟ้าการนับจำนวนสายในช่องเดินสายไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้าที่มีสายนิวทรัลด้วยให้ถือปฎิบัติดังนี้
3.2.1ในระบบ3 เฟส 4สายที่ออกแบบให้กระแสสมดุลย์ก็ไม่ต้องนับสายนิวทรัลด้วยถึงแม้ว่าในการใช้งานจะมีกระแสในสายนิวทรัลเป็นบางเวลาเนื่องโหลดไม่สมดุลย์ก็ตาม
3.2.2 ถ้าในวงจรมีโหลดมากกว่าร้อยละ 50 เป็นโหลดชนิดหลอดไฟประเภทดีสชาร์จ อุปกรณ์เกี่ยวกับการประมวลผลหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจทำให้เกิดกระแสฮาโมนิคไหลในสายนิวทรัลได้
จะต้องนับสายนิวทรัลด้วย
สายไฟฟ้าเป็นสื่อนำกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือโหลดโดยทั่วไปสายไฟฟ้าจากโรงงานผู้ผลิตจะผลิตให้ใช้หลายชนิดแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับสถานที่และวิธีการติดตั้ง
บางทีอาจเดิน ในท่อร้อยผ่านถนนหรือฝังอยู่ในน้ำ บางชนิดนำมาเป็นสายไฟวงจรควบคุมหรือบางชนิดอาจใช้สำหรับเตาอบ เตาหลอมโลหะในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงฉนั้นการเลือกชนิดของสายไฟฟ้า
จึงจำเป็นต้องพิจรณาอย่างรอบคอบทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย ทองแดงได้ถูกนำมาใช้ทำเป็นสายไฟฟ้าทั้งนี้เพราะว่าทองแดงมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ดีส่วนอะลูมิเนียมจะมีความนำไฟฟ้าเพียง 60เปอร์เซ็นต์
เมื่อเทียบกับทองแดง ดังนั้นถ้าให้ อะลูมิเนียมและทองแดงผ่านกระแสไฟฟ้าเท่าๆกันสายอะลูมิเนียมต้องมีขนาดใหญ่กว่าทองแดงอย่างไรก็ตามอะลูมิเนียมก็มีน้ำหนักเบากว่าทองแดงอยู่มากในบางครั้งถ้าจำเป้น
ต้องขึงสายไปในอากาศ อาจหันมาใช้ สายอะลูมิเนียมแทนสายทองแดง
สำหรับชนิดของฉนวนที่หุ้มสาย การที่สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตัวนำสายไฟฟ้าไปแตะกับตัวนำอื่นๆ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความร้อน ความชื้น สารเคมีต่างๆจำเป็นต้องเลือกชนิดของฉนวน
ที่ใช้หุ้มสายให้เหมาะสม ฉนวนที่ใช้หุ้มสาย ได้แก่ ใยหิน (Asbestos) ยางทนความร้อนเทอร์โมพลาสติกพีวีซี(Thermoplastic Polyvinyl chloride)เทอร์โมเซตติ้งโพลีเอตทีลีน(thermosetting polyetylent)
ดังตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 สำหรับการจัดแบ่งประเภทของฉนวนโดยใช้ตัวอักษรย่อแทนคุณสมบัติต่างฯ ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ฉนวนตัวนำและการนำไปใช้งานตามมาตรฐาน NEC 1984

ชื่อทางการค้ารหัสอักษรอุณหภูมิใช้งาน
สูงสุด(C)
ฉนวนการใช้งาน
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
ใยหิน
A
200
ใยหิน สำหรับเดินสายไฟที่แห้งเท่านั้น
หรือการเดินสายในเครื่องมือ
การเดินสายต่อกับเครื่องมือ
แรงดันไม่เกิน 300V
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
ฟลูออริเนต เอตทิลิน
โปรปิลีน
FEP
หรือ
FEPB
90

200
ฟลูออริเนต
เอตทีลิน
โปรปิลีน
สำหรับเดินสายไฟที่แห้ง

สำหรับเดินสายไฟที่แห้ง
ที่อุณหภูมิสุงกว่า 90C
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
แร่(เปลือกนอกโลหะ)
Mi
85
250
แมกนีเชียม
ออกไชด์
สำหรับเดินสายไฟที่แห้งและเปียก
หรือที่อุณหภูมิสุง
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
ยางทนความร้อน
RH
75
ยางทนความร้อน สำหรับเดินสายไฟที่แห้ง
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
หุ้มเทอร์โมพลาสติก
ทนความชื้น
TW
60

พีวีซีสำหรับเดินสายไฟที่แห้งและที่เปียก
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
หุ้มเทอร์โมพลาสติกทน
ความร้อนและ
ทนความชื้น
THW
75
90
พีวีซีสำหรับเดินสายไฟที่แห้งและที่เปียก
สำหรับเดินสายเข้าดวงโคม
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
หุ้มเทอร์โมพลาสติก
ทนความชื้น
NM
60

พีวีซีสำหรับเดินสายไฟที่แห้งและที่เปียก
ใช้เดินลอยเกาะกับผนัง
ห้ามฝังดินโดยตรง
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
หุ้มเทอร์โมพลาสติก
ทนความชื้น
UF
60

พีวีซีใช้งานได้ทั่วไปสามารถฝังดิน
ได้โดยตรง
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
ครอสลิงก์โพลีเมอร์
สังเคราะห์ทนความชื้น
และความร้อน
XHHW
90
75
ครอสลิงก์โพลีเมอร์
สังเคราะห์
สำหรับการเดินสายในที่แห้ง
สำหรับการเดินสายในที่เปียก
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
หุ้มเทอร์โมพลาสติก
ทนความชื้นและน้ำมัน
MTW
60

พีวีซีติดไฟฟ้า ทน
ความชื้น ความร้อน
และน้ำมัน
สำหรับเดินสายของ
เครื่องมือกลไฟฟ้าที่เปียก
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
โพลีเอตทีลีน
ทนความชื้น
PE
75

พีอีสำหรับเดินสายในที่แห้งและที่เปียก
สายไฟฟ้าฉนวน
ครอสลิงก์โพลีเอต
ทีลีน
XLPE
90

ครอสลิงก์โพลีเอต
ทีลีน
สำหรับเดินสายในที่แห้ง
และที่เปียกฝังดินโดยตรง

ตารางที่ 4.2 ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีตามมอก.11-2531อุณหภูมิตัวนำ 70C

สายไฟฟ้าตาม
มอก.-11-2531
ตารางที่
แรงดันใช้งาน
(V)
สถานที่ใช้งานลักษณะการติดตั้ง
1
(IV)
300
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-เดินลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน
-เดินในท่อหรือช่องเดินสายในสถานที่แห้ง
-ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
2
(VAF)
300
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
สายกลม
-เดินลอย
-เดินเกาะผนัง
-เดินฝังในผนังปูนฉาบ
-เดินช่อน(conceal)ในผนัง
-เดินในท่อหรือช่องเดินสาย
-เดินร้อยท่อ(conduit)ฝังดินได้แต่ต้อง
ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าภายในท่อและป้องกัน
ไม่ให้สายมีโอกาสแช่น้ำ
ห้ามฝังดินโดยตรง
สายแบน
-เดินเกาะผนัง
-เดินซ่อนในผนัง
-ห้ามฝังดินโดยตรง
-เดินฝังในผนังปูนฉาบ
3
(VVR)
300
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้งานได้ทั่วไป
-ห้ามฝังดินโดยตรง
4
(THW)
750
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-เดินลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน
-เดินในท่อหรือช่องเดินสายในสถานที่แห้ง
-ห้ามฝังดินโดยตรง
-ร้อยท่อฝังดินได้แต่ต้องป้องกันไม่ให้น้ำ
เข้าไปใท่อและป้องกันไม่ให้สายมีโอกาส
แช่น้ำ
5
(VVF)
750
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
สายกลม
-เดินลอย
-เดินเกาะผนัง
-เดินฝังในผนังปูนฉาบ
-เดินช่อน(conceal)ในผนัง
-เดินในท่อหรือช่องเดินสาย
-เดินร้อยท่อ(conduit)ฝังดินได้แต่ต้อง
ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าภายในท่อและป้องกัน
ไม่ให้สายมีโอกาสแช่น้ำ
สายแบน
-เดินเกาะผนัง
-เดินซ่อนในผนัง
-ห้ามฝังดินโดยตรง
-เดินฝังในผนังปูนฉาบ
6
(NYY)
750
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้งานได้ทั่วไป
-ฝังดินโดยตรง
7
(NYY)
750
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้งานได้ทั่วไป
-ฝังดินโดยตรง
8
(NYY-N)
750
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้งานได้ทั่วไป
-ฝังดินโดยตรง
9
(VCT)
750
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้ต่อเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
-และเครื่องใช้ไฟฟ้า
10
(VFF)
300
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้
และใช้ต่อเข้าดวงโคม
11
(VAF-G)
300
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-เดินเกาะผนัง
-เดินซ่อนในผนัง
เดินฝังในผนังปูนฉาบ
ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังโดยตรง
12
(VVR-G)
300
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้งานได้ทั่วไป
-ฝังดินโดยตรง
13
(VFF-G)
750
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-เดินเกาะผนัง
-เดินซ่อนในผนัง
เดินฝังในผนังปูนฉาบ
ห้ามเดินฝังดินโดยตรง
14
(NYY-G)
750
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้งานได้ทั่วไป
-ฝังดินโดยตรง
15
(VCT-G)
750
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้ต่อเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้า
16
(VFF-G)
300
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้
และใช้ต่อเข้าดวงโคม
17
(VAFF)
750
ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก
-ใช้ต่อเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

แสดงรูปสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2531(ก) สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว 300V 70C


(ข) สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกแกนเดียว สายแบน 2 แกน หรือสายแบน 3 แกน 300V 70C


(ค) สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือกหลายแกน 300V 70C


(ง) สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว 750V 70C


(จ) สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกแกนเดียว สายแบน 2 แกน 750V 70C


(ฉ) สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือกแกนเดียว 750V 70C


(ช) สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือกนอก หลายแกน 750V 70C


(ซ) สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือกนอก 3 แกน มีสายศูนย์ 750V 70C


(ฌ) สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก หลายแกน 750V 70C


(ญ) สายตีเกลียวและสายแบนคู่ 300V 70C


(ฏ) สายแบน 2 แกนและ 3 แกน มีสายดิน 300V 70C


(ฏ) สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก หลายแกน มีสายดิน 300V 70C


(ฐ) สายแบน 2 แกน มีสายดิน 750V 70C


(ฑ) สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกใน และเปลือกนอก หลายแกน มีสายดิน 750V 70C


(ฒ) สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวน และเปลือก หลายแกน มีสายดิน 750V 70C


(ณ) สายแบนคู่ มีสายดิน 300V 70C


(ด) สายอ่อนแบน 2 แกน และ 3 แกน 300V 70C[HOME]