ELEC 4401 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสำหรับงานควบคุม 3(2-2-5)
  High Level Programming for Control

  ผู้สอน นายสัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น               อีเมล์ sampan9999@hotmail.com
  คำอธิบายรายวิชา

  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตามหลักพื้นฐานของภาษาระดับสูง ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ชนิดของข้อมูล นิพจน์ และตัวดำเนินการ การตัดสินใจ การวนซ้ำ การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับมาตรฐานส่วนนำเข้าและส่งออก ในรูปแบบขนาน และ อนุกรม เพื่อประยุกต์ใช้งานควบคุม ด้วยโปรแกรมภาษาระดับสูง
  ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี้

  เนื้อหา

  สัปดาห์ที่

  เนื้อหาสาระ

  กิจกรรมการเรียนรู้

  1

  แนะนำบทเรียน บทนำ

  บรรยาย

  2

  การออกแบบโปรแกรม

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่1

  3

  ชนิดของข้อมูล

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่1

  4

  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่1

  5

  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้คำสั่งพื้นฐาน

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่1

  6

  การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่1

  7

  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่1

  8

  สอบกลางภาค

  9

  โปรแกรม Lab View พื้นฐาน

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่1

  10

  การใช้คำสั่งโปรแกรม Lab View

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่1

  11

  การเขียนคำสั่งควบคุมอุปกรณ์โปรแกรม Lab View

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่1

  12

  การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Lab View

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่ 10

  13

  การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Lab View (ต่อ)

  บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และทำงานครั้งที่1

  14

  การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

  โครงงานย่อย ( mini project)

  15

  สอบปลายภาค

  การวัดผลและการประเมินผล

  1. การวัดผล

  1.1 คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

  60 คะแนน

  1.1.1 งานย่อยระหว่างภาคเรียน

  10 คะแนน

  1.1.2 สอบกลางภาค

  20 คะแนน

  1.1.3 งานระหว่างภาคเรียน( Term Paper)

  20 คะแนน

  1.1.4 จิตพิสัย

  10 คะแนน

  1. 2 คะแนนสอบปลายภาคเรียน

  40 คะแนน

  2. การประเมินผล

  เกณฑ์การประเมินผล

  ระดับคะแนน

  80-100

  A

  75-79

  B+

  70-74

  B

  65-69

  C+

  60-64

  C

  55-59

  D+

  50-54

  D

  0-49

  E/F

  ตำราหลัก

  http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/ELTC4401/index.html

  E – mail address ของอาจารย์

  sampan9999@yahoo.com