ELTC2202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)
  Electronics Laboratory 1

  คำอธิบายรายวิชา

  วิชาที่ต้องเรียนก่อน ELTC 1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1
  เนื้อหา
  1. การใช้มัลติมิเตอร์ วัดแรงดัน กระแส และความต้านทาน
  2. ไดโอด LED และ คุณสมบัติของไดโอด
  3. การใช้ไดโอดในวงจรเรียงกระแส
  4. ซีเนอร์ไดโอด
  5. คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์
  6. วงจรค่าศักดาไฟฟ้า ใช้ทรานซิสเตอร์
  7. การใช้งานออสซิลโลสโคป
  8. วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก
  9. วงจรเชื่อมต่อด้วย RC
  10. วงจรขยายกำลัง
  11. วงจรตรรกใช้ทรานซิสเตอร์
   • AND
   • OR
   • NOT
  12. วงจรขยายสัญญาณใช้ออฟแอมป์
  13. วงจรเปรียบเทียบ
  14. วงจรคงค่าศักดาไฟฟ้าใช้ออฟแอมป์
  15. วงจรขยายสัญญาณใช้ FET
  16. คุณสมบัติของ SCR และการนำไปใช้
  17. วงจรออสซิลเลเตอร์ใช้ UJT
  การวัดผล

   1. คะแนนระหว่างภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 80
   2. คะแนนปลายภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 20

  หนังสือประกอบการเรียนการสอน