ELEC 4901 สัมมนาทาง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1)
  Seminar in Electronics Technology

  คำอธิบายรายวิชา
  การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปัญหาการเขียนโครงการและรายงานการสัมมนา การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  วัตถุประสงค์ทั่วไป

  1. นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจความรู้พื้นฐาน หลักการแนวคิดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาได้
  2. นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสัมมนา งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาได้
  3. นักศึกษาสามารถทำการค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อนำมาใช้ในการสัมมนาได้ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ตอบปัญหา ระหว่างผู้เข้าสัมมนาได้

  เนื้อหาวิชา

  เกณฑ์การให้คะแนน

    1. ระหว่างภาค 80 คะแนน
    1.1 สอบระหว่างภาค
    10 คะแนน
    1.3 จิตพิสัย
    10คะแนน
    1.3 งานประจำภาคเรียน
    60 คะแนน
    2. ปลายภาค 20 คะแนน
    2.1สอบปลายภาค
    20 คะแนน

  การประเมินผล
  80 -100
  A
  75 - 79
  B+
  70 - 74
  B
  65 - 69
  C+
  60 - 64
  C
  55 - 59
  D+
  50 - 54
  D
  0 - 49
  F

  เอกสารประกอบการสอน
  1.เกษกานดา สุภาพจน์ .การจัดสัมมนา.โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.กรุงเทพมหานคร.

  ตารางปฏิบัติการสอน
  สัปดาห์ที่
  เนื้อหา
  กิจกรรม
  งาน
  1
  แนะนำบทเรียน
  บรรยาย
  2
  การดำเนินการจัดสัมมนา
  บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม
  แบ่งกลุ่มทำงาน
  3
  การดำเนินการจัดสัมมนา
  บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  4
  การดำเนินการจัดสัมมนา
  บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  5
  การดำเนินการจัดสัมมนา
  บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  6
  การดำเนินการจัดสัมมนา
  บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  7
  การดำเนินการจัดสัมมนา
  บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  8
  การดำเนินการจัดสัมมนา
  บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  9
  การดำเนินการจัดสัมมนา
  บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  10
  การดำเนินการจัดสัมมนา
  บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  11
  กิจกรรมการจัดสัมมนา
  กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  12
  กิจกรรมการจัดสัมมนา
  กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  13
  กิจกรรมการจัดสัมมนา
  กิจกรรมกลุ่ม
  ทำงานกลุ่มย่อย
  14
  สรุปการเรียน
  บรรยาย