• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรมข้อมูลผู้ใช้บริการ
เพศ ชาย        หญิง
สถานภาพ นักเรียน/นักศึกษา
ครู-อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
บุคคลทั่วไป
 
แบบประเมิน
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
 
รายการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือและข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
 2. รูปแบบการแสดงผลตัวอักษร สีและรูปภาพ มีความเหมาะสม
 3. มีความรวดเร็วในการแสดงผลตัวอักษร รูปภาพและข้อมูลต่างๆ
 4. ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
 5. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน
 6. มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
 7. การออกแบบเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัยและน่าสนใจ
 8. ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
 9. มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงทั้งภายในเว็บไซต์และภายนอกเว็บไซต์
 10. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
 
ข้อเสนอแนะ