การส่งผลงานวิจัย


         นักศึกษาที่สอบผ่านและอนุมัติให้จัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ ต้องดำเนินการส่งเอกสารและงานดังต่อไปนี้

1. งานวิจัยที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบงานวิจัย

2. เล่มปริญญานิพนธ์ จำนวน 2 เล่ม ที่จัดทำรูปแบบต่าง ๆ ถูกต้องตามรูปแบบของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กรรมการสอบวิจัย และ อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้เรียบร้อย

3. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น โดยปกนอกและปกในมีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างปกใน CD

ตัวอย่างปกนอก CD

4. เรื่องย่องานวิจัยจำนวน 2 ชุด ตัวอย่าง

5. งานข้อที่ 1 นำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนเอกสาร 2 ,3 และ 4 ส่งอาจารย์ประจำวิชา