• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

การอบรมนวัตกรรมเครื่องมือทดสอบเส้นใยแก้วนำแสง

การอบรมเรื่อง "นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งและทดสอบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง "
ณ. ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555