• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

พิธีไหว้ครูช่างและกีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2555

พิธีไหว้ครูช่างและกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555