• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

การใช้งานคอมพิวเตอร์แทปเล็ต ขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต และการพัฒนา Android Mobile Application ขั้นพื้นฐาน"
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อ 18-19 สิงหาคม 2555