• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

การพัฒนา Android Mobile Application

การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การพัฒนา Android Mobile Application ขั้นพื้นฐาน"
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อ 20-23 สิงหาคม 2555