• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2555