• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

พิธีมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น ปี 2555

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555