• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

การอบรมสัมนาเรื่อง Network Security

การอบรมสัมนาเรื่อง Network Security
ณ.ห้อง ก5/2 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตรจันทรเกษม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556