• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

อิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์ 2555

กิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
ณ. หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม