• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2556

กิจกรรมทำบุญประจำปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ณ. ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตรจันทรเกษม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556