• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ปัจฉิมนิเทศสำเร็จการศึกษา (ภาคในเวลา) 2/2555

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคในเวลา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
ณ. ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตรจันทรเกษม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556