• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกงานและสำเร็จการศึกษา 3/2555

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกงานและสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2555
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง ก5/2 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตรจันทรเกษม