• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน PIC

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC"
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ ก5/3 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม