• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ค่ายอบรบเทคนิคการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อแข่งขัน

แถลงกติกาและเข้าค่ายอบรมเทคนิคและวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขัน
14 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี