• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ไหว้ครูช่างประจำปี 2556

พิธีไหว้ครูช่างประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม