• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

แถลงกติกา ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 4

กิจกรรมแถลงกติกาและเข้าค่ายอบรมเทคนิคและวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขัน "การแข่งขันหุ่นยนต์ลอจิสติกส์อุตสาหกรรม เยาวชนทำได้"
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุม ก4 ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตรจันทรเกษม