• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

การแข่งขัน Solar Robot ครั้งที่ 2

โครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม