• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ดูงาน บ.สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จำกัด

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556