• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
22-23 สิงหาคม 2556