• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

การแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 4

โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 "การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์อุตสาหกรรมเยาวชนทำได้" ประจำปี 2556
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม