• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

Microship E-CAMP

โครงการค่ายไมโครชิพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเยาวชน 20-21 ธันวาคม 2556