• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

Technology Trend 2014 & IT Salary Survey 2014

โครงการอบรม Technology Trend 2014 & IT Salary Survey 2014