• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

เทคโนโลยีการควบคุมแขนกล 6 แกนเพื่องานอุตสาหกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีการควบคุมแขนกล 6 แกนเพื่องานอุตสาหกรรม"
11 พฤษภาคม 2557 ณ. ห้องปฏิบัติการ ก5/4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม