• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ค่ายเทคนิควิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และแถลงกติกา

ค่ายเทคนิควิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และแถลงกติกาการแข่งขัน
การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม