• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

วิพากษ์หลักสูตร อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ

วิพากษ์หลักสูตร อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์