• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

Solar Robo World Soccer 2014

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 28