• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

CRU Robot Games 5th Qualified

"การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม เยาวชนทำได้" รอบคัดเลือก
19 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม