• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

CRU ROBOT GAMES 5 th - FINAL

"การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม เยาวชนทำได้" รอบชิงชนะเลิศ
20 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม