• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

Interlink Campus Tour 2015

โครงการ Interlink Campus Tour 2015 ในหัวข้อ "OPEN CABLING SYSTEMS FOR THE FUTURE"
17 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม