• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ปี 2557

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (นอกเวลาราชการ) หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
อาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม ก4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม