• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ค่ายอบรมเทคนิคและวิธีพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรมค่ายอบรมเทคนิคและวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และรับฟัง แถลงกติกา "หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะผลิตพลังงานเพื่ออนาคต"
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม