• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

CRU MiniRobot 2558

การแข่งขัน "หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะผิตพลังงานเพื่ออนาคต" ประจำปี 2558
25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม