• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ไหว็ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
9 กันยายน 2558 ณ ห้อง ก5/2 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม