• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

การแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 6

การแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6
"การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรมก้าวสู่ AEC เยาวชนทำได้"
18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม